// 02.04.2020 20:39 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     חדשות מהעולם  


ברכת חג פסח
ברצוננו לברך אתכם לרגל החג ההיסטורי הגדול – פסח!

בימי הפסח העם היהודי חוגג את פדותו מן העבדות, יציאתו מן החושך לאור, הפיכתו לעם חופשי, אור לגויים.

זכרו, באיזו יראה והקרבה שמרו אבות-אבותינו על כשרות בפסח במשך כל שנות הגלות.

שבכל משפחות יהודי גאורגיה אשר חזרו למולדת האבות, וגם אלה אשר מתגוררות בכל ארצות העולם , יתקיים לעד המנהג של עריכת שולחן ליל הסדר, אשר סביבו מתקבצים כל בני המשפחה, נציגים של 3 דורות ובעת הזאת מקיימים את החובה שהוטלה עלינו: "והגדת לבנך!"

"והיא שעמדה לאבותינו ולנו: שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, והקב"ה מצילנו מידם".

תבורכו מפי עליון בפרנסה טובה, בבריאות, באריכות ימים, בשמחה ואושר יחד בני משפחותיכם.

יהי רצון שכבר בשנה זו יוכלו לערוך כל בית ישראל סדר פסח כהלכתו. ומי ייתן שמהשנה הבאה ילך ויקטן מספרם של המשפחות הנזקקות.

פסח כשר ושמח !


הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה


facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3