// 07.04.2020 00:12 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     כותבים לקונגרס  


ח"כ אברהם מיכאלי - תנועת ש"ס
מר משה (מישיקו) מירילאשווילי ז"ל
בצער רב וביגון קודר קיבלנו את ההודעה המרה על פטירתו הפתאומית של נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה (גרוזיה)- מר משה (מישיקו) מירילאשווילי ז"ל.

המנוח הווה דוגמא ומופת למנהיג ציבור, איש חסד ורב פעלים שעסק כבר מגיל צעיר ב"מתן בסתר", הן לכלל הציבור והן למשפחות בודדות שנזקקו לעזרה ולסיוע.

לפני כ-8 שנים התנדב הנשיא המנוח, כראש משפחת מירילאשווילי המפוארת, יחד עם הבנים היקרים- מיכאל וגבריאל והחתן היקר- שלום, בהקמת הקונגרס העולמי של יהודי גרוזיה, וזאת יחד עם רבני העדה-בראשותו של הרב הראשי ליהדות גרוזיה, הרב רפאל אלאשוילי זצ"ל, ויחד עם נציגי ציבור חשובים מהעדה.

המנוח נבחר כנשיא הקונגרס ושימש בתפקידו זה עד לפטירתו הפתאומית.

הקונגרס בתקופת נשיאותו של המנוח, תרם וסייע רבות לטובת עם ישראל בכלל ולטובתה של עדת יהודי גרוזיה המפוארת בפרט, בתחומים רבים וחשובים ביותר.

משפחת מירילאשווילי, בראשות הנשיא המנוח נשאו בנטל העיקרי של מימון פעילות הקונגרס, מאז הקמתו ועם היום.

בהקמת המשכן, התכבדו נשיאי ישראל ראשי השבטים, בהקרבת קורבנם לחנוכת המזבח. הנשיא שהקריב את קורבנו ביום הראשון היה נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה. שאל מורנו ורבנו, הרב הראשי ליהודי גרוזיה- הרב רפאל אלאשוילי זצ"ל, מדוע זכה נחשון בן עמינדב- נשיא שבט יהודה, בכבוד של הקרבת הקורבן הראשון, שהרי שבטו איננו בכור השבטים ליעקב אבינו, שהיה ראובן? ומדוע זכה להקריב את קורבנו לפני נשיא שבט יששכר- נתנאל בן צוער, ולפני נשיא שבט זבולון- אליאב בן חלון, שהם מעמודי התווך של השבטים ?

הסביר הרב רפאל זצ"ל, שנחשון בן עמינדב זכה לכבוד זה בזכות פועלו ועוז רוחו במעמד קריעת ים סוף- בצאת ישראל ממצרים. שהקב"ה צווה למשה רבינו "דבר אל בני ישראל ויסעו" לים, טרם נבקעו המים.

נחשון בן עמינדב היה הראשון שהעיז לקפוץ לתוך המים ולהוות דוגמא לעם ישראל, שצריך לשמוע למצוותו של הקב"ה ולא לפחד להיכנס למים הסוערים; ואז נבקעו המים ובני ישראל עברו ביבשה בתוך הים.

הסביר הרב רפאל זצ"ל, שה"נחשונים" בעם, שהם הראשונים להעיז ולעודד את העם להתקדמות ולקיום מצוות ומעשים טובים, ראויים הם לכבוד מיוחד בתוך העם, והם צריכים לזכות בהערכה מיוחדת מהעם ולהקדים אותם בסדר, אפילו לפני בכור הבנים- ראובן, ולפני שבט יששכר וזבולון, שהם עמודי התווך של שבטי ישראל.

הנשיא המנוח- מר משה (מישיקו) מירילאשווילי ז"ל הווה גם כן כ"נחשון", כדוגמא ומופת בתוך עדת יהודי גרוזיה, לעמוד בראש גוף מרכזי עליון וראשון מסוגו בעדה- כקונגרס העולמי של יהודי גרוזיה, לרווחתה ולקידומה של עדת יהודי גרוזיה המפוארת בכל תחומי החיים, ובמיוחד בתחום שימור מורשתה הרוחנית ועברה המפוארים, בארץ ובעולם.

הנשיא המנוח ביקש ועודד כל הזמן מתורמים נוספים שיצטרפו אליו, למען הגברת הפעילות המבורכת של הקונגרס, ובכך זיכה גם את הרבים בפעילות למצוות ולמעשים טובים.

בכך ראוי הנשיא המנוח להוקרה והערכה מיוחדים מכולנו, בהיותו כ"נחשון" וראשון דבר מצווה והתנדבות.

בפטירתו הפתאומית של הנשיא המנוח, נוצר חלל גדול בתוך העדה, שקשה יהיה למלא אותו; אך, חובה עלינו, על כולנו ביחד, להמשיך ולפעול למען אותן מטרות חשובות שהנשיא המנוח ז"ל הקדיש להן את חייו.

תנחומים כנים לרעייתו היקרה, לבת היקרה, לבנים- מיכאל וגבריאל, לכלות היקרות, לחתן-שלום, לאח ולאחיות,

למשפחת מירילאשווילי הרחבה כולה ולכל עדת יהודים יוצאי גאורגיה (גרוזיה) בישראל ובעולם.

"בנחמת ציון וירושלים תנוחמו."

ח"כ אברהם מיכאלי - תנועת ש"ס.
facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3