// 26.02.2020 04:43 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     חדשות מהעולם  


חג פורים שמח
הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה
מאחל לכל בית ישראל חג פורים שמח


"משנכנס אדר מרבים בשמחה",
דינים ומנהגי פורים

משלוח מנות ומתנות לאביונים
מקובל להביא בפורים משלוח מנות ולחלק מתנות לאביונים. במשך החג נראים מבוגרים וילדים כשבידיהם צלחות ומגשים עמוסי תופינים, בדרכם למלא מצוות משלוח מנות.רבים מביניהם באים בתחפושות – והשמחה רבה. לפי המקורות הנימוק המרכזי לחובות מתנות לאביונים דווקא בפורים הוא, כי דווקא בשעה שבה היהודי מגיע לפסגת השמחה, בחג שמהותו שמחה ומשתה הוא חייב לשתף בשמחתו את אחיו האביונים, כדי ששמחתו תהיה שלמה.

שלוחי המצווה הם הילדים הנשלחים להביא משלוח מנות לעניים כדי להרגילם במידת הצדקה. לפי ההלכה חייב האדם להביא שתי מנות הראויות למאכל לחברו, אבל כל המרבה במספר המנות הרי זה משובח.

"משלוח מנוות איש לרעהו ומתנות לאביונים".
משלוח מנות נעשה בדרך כלל על ידי הילדים.

סעודת פורים
מצווה לעשות את ימי הפורים "ימי משתה ושמחה", שכן כל המאורעות, שלזכרם אנו חוגגים את פורים, התרקמו והשתלתלו מתוך שמחה יתרה של משחה היין. משום כך מצווה היא לערוך ביום הפורים בשעות אחה"צ סעודה, אשר נמשכת בדרך כלל עד הלילה, ואין שמחה אלא בבשר וביין.

הבאת המן
הילדים בבית הכנסת מצויידים ברעשנים, במקלות ובאקדחי פורים, והם " מכים את המן" כל אימת שמזכיר הקורא את שמו. קולות ההקשה, הראש והנפץ שהם מקימים – מחרישי אוזניים, וכל אותו זמן ממתין הקורא עד שתשקוט ההמולה, כדי שיוכל להמשיך בקריאת המגילה.
בצפת נהגו הילדים לכתוב את שמו של המן על אבנים חלקות ולהקיש אותן זו בזו עם הזכרת שם הצורר, כדי לקיים את הפסוק: " כי מחה אמחה את זכר עמלק" כדי למחות את שמו נהגו גם לכתוב אותו על סוליות הנעלים ולרקוע ברגלים עד שימחה הכתוב.

התחפשות
מנהג עתיק המעניק לחג הפורים נופך של עליזות, הוא ההתחפשות. אם מזג האויר מאפשר זאת, הומים הרחובות ילדים מחופשים, האויר מלא קולות נפץ של אקדחי פורים בידיהם של ,שוטרים", חיילים", "בוקרים" ו"שודדים".
טעמים רבים נאמרו אודות המנהג של התחפשות בפורים. העיקרי והמקובל שבהם הוא הנאמר במגילה "אשר שברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם".
טעם נוסף ויפה המובא בשם הבעש"ט מייסד החסידות אומר, כיון שמצווה לתת בפורים צדקה ומתנות לאביונים, ומצוות צדקה בהידורה הוא מתן בסתר, על כן מתחפשים בפורים כדי שלא ידעו מי הנותן את הצדקה ומי המקבל ולא יבוא הנצרך לידי בושה.הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה


facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3