// 24.06.2019 18:30 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     פעילויות הקונגרס  


ברכות לעו"ד אברהם מיכאלי
ברכת הקונגרס העולמי של יהודי גרוזיה
לכבוד עו"ד אברהם מיכאלי (מיכלשוילי)
חבר הכנסת ממפלגת ש"ס ברכת הקונגרס העולמי של יהודי גרוזיה לכבוד עו"ד אברהם מיכאלי (מיכלשוילי)
חבר הכנסת ממפלגת ש"ס
אנו שמחים, לברך אותך, בשם הקונגרס ובשם יהודי גרוזיה, לרגל בחירתך לחבר הכנסת מטעם ממפלגת ש"ס.
עם בכירתך לבית מחוקקים של מדינת ישראל, הפכת לאיש שמביא כבוד וגאבה לבני הקהילה.עובדה זה גורם לנו שמחה מכופלת, מסיבה שאתה אחד ממייסדי ארגוננו וחבר הנהלת הקונגרס מיום יוסדו. כעמית בכיר ושותף לדרך, תרמתה רבות להכוונת הפעילויות של הארגון, בכיוון שמירת מסורת יהודית של עדת יוצאי גרוזיה בארץ וטיפוח מורשת חכמנו ורבננו, המנהיגנו הרוחניים.
כל זה נותן לנו תקווה שכל בני העדה יעמדו לצדך ,כדי שהשנים כהונתך כחבר הכנסת, יהיו שנים של הצלחה לעדת יהודי גרוזיה, לכל עם ישראל ולמדינת ישראל.


בברכת חג כשר ושמח,

מיכאל ג. מירילשוילי
נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גרוזיה

סגני הנשיא:
גבריאל מיראלי
רומן שלאל
אברהם נניקשווילי
מייסדי וחברי ההנהלת הקונגרס

facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3